College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het bestuur van Windesheim. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Taken

De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in de wet, de statuten van Windesheim en het bestuurs- en beheersreglement. Windesheim hanteert de branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen als basis voor zijn governancebeleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Het CvB van Windesheim bestaat uit twee personen, de heer drs. H.N Hagoort (voorzitter) en drs. J.W. Meinsma. Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Henk Hagoort, voorzitter

Henk Hagoort

Drs. H.N. (Henk) Hagoort (1965) is sinds 1 september 2016 collegevoorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderzoek, ondernemen en organisatie. Voor wat betreft organisatie heeft Henk de volgende onderdelen in portefeuille: huisvesting, personeel, organisatieontwikkeling, communicatie, internationalisering en medezeggenschap. Hij is portefeuillehouder voor de domeinen “Gezondheid en Welzijn”, “Techniek” en “Business, Media en Recht”.

Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 1 juni 2008 tot 1 september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als directeur van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1993 tot 2000 als afdelingshoofd informatieve programma’s en was hij lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte Henk als docent en onderzoeksmedewerker Middeleeuwse Geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Driestar, en als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Geen

Overige toezichthoudende functies

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Kennisnet
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Rijksmuseum Muiderslot
 • Lid van de Raad van Toezicht van HIER Klimaatbureau
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Overige nevenactiviteiten

 • Lid van de Economic Board regio Zwolle
 • Lid van de bestuurscommissie onderwijs van de Vereniging Hogescholen

Qualitate qua

 • Lid van het bestuur van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
 • Lid van de Zwolse8

Jan Willem Meinsma

Jan Willem Meinsma

Drs. J.W. (Jan Willem) Meinsma (1960) is sinds 15 augustus 2009 lid van het CvB. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderwijs en organisatie. Voor wat betreft organisatie heeft Jan Willem de volgende onderdelen in portefeuille: beleid & kwaliteit, arbeidsvoorwaarden, ICT, finance, control, waarde(n)volle professionalisering en studentzaken. Hij is portefeuillehouder voor de domeinen “Bewegen en Educatie” en “Windesheim Flevoland” en voor de diensten Support en Bedrijfsvoering.

Jan Willem heeft Bedrijfskunde gestudeerd. Voordat hij CvB-lid werd van Windesheim werkte hij van 2005 tot 2009 bij de Universiteit Utrecht als directeur financiën en control. Tussen 1987 en 2005 bekleedde Jan Willem financiële functies (controller, hoofd financiën en administratie) bij Bartiméus, TNO Voeding, Kema N.V. en Philips. Daarvoor werkte hij 5 jaar bij Philips als consultant decision support corporate components en hoofd systemen en procedures logistiek. Jan Willem begon zijn loopbaan in 1982 bij PTT Post als systeemontwerper en projectleider implementaties.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Geen

Overige toezichthoudende functies

 • Lid van de Ledenraad van SURF
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van PThU

Overige nevenactiviteiten

 • Voorzitter van het bestuur van Zestor
 • Lid van de bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden van de Vereniging Hogescholen en lid onderhandelingsdelegatie werkgevers
 • Lid van de Raad van Advies CINOP Handicap & Studie
 • Lid van het bestuur van de Economic Development Board Almere
 • Lid van het bestuur van de Stichting Pica
 • Voorzitter van de Raad van Kerken in Hilversum
 • Lid van de bestuurscommissie ICT van de Vereniging Hogescholen

Qualitate qua

 • Voorzitter van het bestuur van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
 • Voorzitter van de Stichting Ten Clarenwater

Secretaris

Secretaris van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt hierin geadviseerd door de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht. Voor het renumeratiebeleid en het vaststellen van de bezoldiging vormen vanaf januari 2013 de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT) en de Bezoldigingscode Bestuurders Hogescholen het kader.

Lees meer over de hoofdlijnen van het renumeratiebeleid van de Raad van Toezicht

Lees meer over de bezoldiging en declaraties van het College van Bestuur

Contactgegevens secretariaat CvB

Voor Henk Hagoort

Irma Franke-van Dijk
088-469 98 48
gh.van.dijk@windesheim.nl 

Voor Jan Willem Meinsma

Hinke Slot-Kroeze
088-469 98 34
h.slot@windesheim.nl

Voor Astrid Metzelaar

Eline Koekoek 
088 - 469 94 88 
e.koekoek-van-doorm@windesheim.nl