Verlicht gebouw Windesheim in Almere

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is belast met het bestuur van Windesheim in Almere. De wijze van bestuur is vastgelegd in het bestuursreglement van Windesheim. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het College van Bestuur.

Taken

De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in de wet, de statuten van Windesheim en het bestuurs- en beheersreglement. Windesheim hanteert de branchecode Goed Bestuur Hogescholen van de Vereniging Hogescholen als basis voor zijn governancebeleid. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Samenstelling

Het CvB van Windesheim bestaat uit twee personen, de heer drs. H.N (Henk) Hagoort (voorzitter) en mevrouw drs. I.T.J. (Inge) Grimm. Zij zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

Bekijk het profiel voorzitter College van Bestuur

Bekijk het profiel Lid College van Bestuur

Henk Hagoort, voorzitter

Henk Hagoort

Henk Hagoort (1965) is sinds 1 september 2016 collegevoorzitter. Binnen het CvB behartigt hij de portefeuilles onderwijs, marketing en communicatie, beleid & kwaliteit, internationalisering en medezeggenschap. Daarnaast is Henk portefeuillehouder voor de domeinen "Bewegen en Educatie", "Gezondheid en Welzijn" en "Windesheim in Almere". 

Henk studeerde geschiedenis en was van 1 juni 2008 tot 1 september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als directeur van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1993 tot 2000 als afdelingshoofd informatieve programma’s en was hij lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte Henk als docent en onderzoeksmedewerker Middeleeuwse Geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Driestar, en als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Groene Hart Ziekenhuis

Overige toezichthoudende functies   

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Overige nevenactiviteiten

 • Lid van het bestuur van de Vereniging Hogescholen
 • Lid van het bestuur van Studielink
 • Voorzitter van de bestuurscommissie bekostiging van de Vereniging Hogescholen

Qualitate qua

 • Bestuurder van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
 • Lid van de Zwolse8

Inge Grimm

Inge Grimm

Inge Grimm (1969) is sinds 16 augustus 2017 lid van het CvB. Binnen het CvB heeft zij de volgende aandachtsgebieden: onderzoek, bedrijfsvoering, huisvesting, personeel en organisatie, ICT, finance & control en studentzaken. Daarnaast is Inge portefeuillehouder voor de domeinen “Business Media en Recht” en “Techniek”.

Inge heeft Sociologie, Arbeid & Organisatie, gestudeerd na het behalen van haar HEAO Bedrijfseconomie diploma. Van 2009 tot augustus 2017 was zij werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij een Sciences Group van Wageningen University & Research. In deze functie was zij verantwoordelijk voor verschillende business units en leerstoelgroepen. Inge begon haar loopbaan bij de Wageningse universiteit in 2003. Voordat Inge in 2009 directeur bedrijfsvoering werd, was zij in verschillende functies onder andere verantwoordelijk voor financiën, HR, organisatie ontwikkeling en facilitaire zaken. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als manager bedrijfsvoering bij CNV Vakcentrale en business manager bij sociale werkvoorziening Permar.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht.

 • Lid van de Raad van Toezicht van ziekenhuis Gelderse Vallei

Overige toezichthoudende functies

 • Lid van de Raad van Commissarissen Bio Prodict
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen IW4 Beheer

Overige nevenactiviteiten

 • Lid van de bestuurscommissie ICT van de Vereniging Hogescholen
 • Lid van de ledenraad van SURF
 • Lid van het bestuur van Kameroperahuis
 • Bestuurder van de Stichting Windesheim Sportaccommodaties
 • Lid van het bestuur van HANS (Huis Algemeen Nut Studenten)
 • Voorzitter van de Stichting Ten Clarenwater

Secretaris

Secretaris van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Bezoldiging

De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden, waaronder de bezoldiging, van de leden van het College van Bestuur vast. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft hierbij een voorbereidende en adviserende rol. Voor het remuneratiebeleid en het bepalen van de hoogte van de bezoldiging vormen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen het kader. De hoogte van de bezoldiging wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

Lees meer over de hoofdlijnen van het renumeratiebeleid van de Raad van Toezicht

Contactgegevens secretariaat CvB

Voor Henk Hagoort

Carla Post-Beumer 
088-469 82 35 
ck.post-beumer@windesheim.nl

Voor Inge Grimm

Hanneke de Weerd
088-469 60 99
h.de.weerd@windesheim.nl

Voor Astrid Metzelaar

Eline Koekoek 
088 - 469 94 88 
e.koekoek-van-doorm@windesheim.nl