Voorkant pand Flevoland tekst: op de hoogte blijven

Medezeggenschap

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van medewerkers en studenten.

Centrale Medezeggenschapsraad

De CMR denkt en beslist mee over beleid en veranderingen binnen Windesheim en is gesprekspartner van het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigen de raad en hebben dezelfde rechten en plichten. De CMR telt twintig zetels. Tien worden bezet door medewerkers en tien door studenten. De raad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van vier leden; de voorzitter, de vice-voorzitter en twee student-leden. Ieder raadslid heeft zitting in één van de CMR-commissies.

Opleidingscommissies en deelraden

Elke opleiding van Windesheim kent een opleidingscommissie. Deze bestaat uit medewerkers van die opleiding en studenten. De commissie brengt advies uit over zaken die met onderwijs te maken hebben zoals:

  • onderwijs- en examenregeling
  • onderwijsjaarverslag
  • beleid dat gericht is op verbetering van de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding
  • onderwijsvoorlichting
  • studenten- en onderwijsvoorzieningen

Naast opleidingscommissies hebben alle domeinen een eigen medezeggenschapsorgaan: de domeindeelraad. De deelraad behartigt de belangen van medewerkers en studenten van een bepaald cluster van opleidingen of diensten.

De CMR en de deelraden oefenen hun taak uit in overeenstemming met het medezeggenschapsreglement. Voor de opleidingscommissies is het basisreglement opleidingscommissie van toepassing.