Strategisch beleid

Windesheim wil behoren tot de top drie van de grote hogescholen in Nederland. Hoe zorgen we daarvoor?

Het ministerie van OCW en de HBO-raad hebben eind 2011 een hoofdlijnenakkoord afgesloten over de ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Doel daarvan is een basis te leggen voor een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel waarin studenten worden uitgedaagd, docenten onderwijs van hoge kwaliteit geven en onderzoek wordt gedaan dat gericht is op de beroepspraktijk.

Afspraken concretiseren

Om die afspraken te concretiseren is aan iedere hogeschool gevraagd op basis van het bestaande profiel en de specifieke context van de hogeschool een voorstel te formuleren voor een prestatieafspraak met OCW. Hierin gaat het om ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces, profilering van het onderwijs door het aanbrengen van meer differentiatie naar niveau en inhoud, versterking van het onderzoek door verdergaande zwaartepuntvorming en valorisatie.

Ambitie: behoren tot de top drie

Windesheim werkt continu aan kwaliteitsverbetering en streeft ernaar opleidingen te bieden die perfect aansluiten op de beroepspraktijk en daarmee zijn studenten de best mogelijke uitgangspositie te geven voor het vinden van een werkkring. Windesheim wil behoren tot de top drie van de grote hogescholen in Nederland. Die ambities heeft Windesheim in zijn voorstel voor de prestatieafspraken verwoord onder de noemer ‘Reiken naar de top’ en verder uitgewerkt in het Instellingsplan 2013-2017: Wat hebben we bereikt in 2017?.

Topopleidingen met (inter)nationale uitstraling

Voor wat betreft de ontwikkeling van het profiel van de hogeschool, wil Windesheim een sterke University of Applied Sciences zijn die erdoor wordt gekenmerkt dat ze waarde(n)volle professionals opleidt in opleidingen die stuk voor stuk bovengemiddeld zijn in kwaliteit en waarvan er een aantal topopleidingen zijn met een (inter)nationale uitstraling. Om dat te realiseren zijn de afgelopen jaren inspanningen verricht ten behoeve van de upgrade van de staf naar master- en PhD niveau, en zijn er posities in schaal 13 en 14 gecreëerd voor docenten. Ook zijn de opleidings- en examencommissies versterkt, en zijn de lectoraten dicht op de bacheloropleiding georganiseerd (via kenniscentra). Tot slot is de externe oriëntatie versterkt, onder meer via het aanstellen van spraakmakende ‘entrepreneurs in residence’ en ‘fellows’ in schaal 15 docentfuncties.

Verbinding onderzoek en onderwijs

In de visie van Windesheim staat de focus in het onderzoek van de kenniscentra en de verbinding daarvan met de bacheloropleidingen centraal, waarbij Windesheim zich in zijn kennisagenda concentreert op vier gebieden: MKB, Innovatie, Jong en Oud en Educatie. Voor vier speerpunten verwacht Windesheim aanspraak te kunnen doen op het profileringsbudget: de ontwikkeling van het Centre of Expertise voor High Tech Systemen en Materialen (HTSM) in (Oost-) Nederland, het Centre of Expertise ‘Logistiek’, het COCI Smart & Biobased Materials Noord-Oost Nederland (COCI) o.a. via het daarin actieve Polymer Science Park, en het Centre of expertise Techniekonderwijs (TSE-CTO). Deze samenwerkingsverbanden van Windesheim met andere hogescholen en universiteiten en het bedrijfsleven worden inhoudelijk en financieel gesteund door bedrijven en provincies.

Review van het voorstel door ministerie

De voorstellen zijn besproken met de reviewcommissie die door het ministerie van OCW is ingesteld. De reviewcommissie heeft inmiddels aan het ministerie van OCW haar definitieve advies gegeven over het voorstel van Windesheim. De commissie beoordeelt het voorstel als krachtig, ambitieus en realiseerbaar en heeft er de score “zeer goed” aan verbonden. Het ministerie heeft het advies van de commissie overgenomen en kent Windesheim voor de periode 2013 tot en met 2016 prestatiebekostiging toe.