Hogeschool Windesheim in Almere Minor Zorgprocessen beter maken

Minor Zorg- en Welzijnsprocessen Beter Maken

Zorg- en welzijnsprocessen in kaart brengen, analyseren en verbeteren, zodanig dat hulpvragers zorg en ondersteuning krijgen 'op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheid, door de juiste mensen en met de juiste middelen tegen aardbare kosten'. Dat leer je in deze minor.

Schrijf je in voor deze minor

Inhoud minor

Zorgorganisaties en welzijnsinstellingen worden geconfronteerd met ontwikkelingen, zoals marktwerking, de vergrijzing, toenemende mondigheid van burgers en toenemende externe eisen waaraan ze moeten voldoen. Het belang van goede zorglogistiek waar rekening wordt gehouden met wensen en behoeften van verschillende belangengroepen wordt daardoor steeds groter. In deze minor krijg je theoretische kennis aangereikt en leer je die zodanig toepassen dat je zelf in staat bent afgewogen en onderbouwde zorglogistieke keuzes te maken en/of anderen hierbij te ondersteunen. Wensen en behoeften van klanten zijn daarbij het vertrekpunt.

'Je krijg inspirerende gastcolleges en je werkt aan een interessante zorglogistieke adviesopdracht!' – Daniel Voortman, student Verpleegkunde

De minor duurt één semester. De theorie behandelt actuele ontwikkelingen in de zorg en welzijn, strategisch management in de zorg, methoden voor het maken van een context- en stakeholdersanalyse, patiëntenlogistiek, procesdenken, het Lean-gedachtegoed, het klantenperspectief en ethische dilemma’s in zorg en welzijn. Je leert deze kennis toe te passen door opdrachten en praktijkgericht onderzoek uit te voeren in een zorg- of welzijnsinstelling. Op basis van de verkregen gegevens uit het onderzoek schrijf je een adviesrapport en presenteer je de resultaten. Gedurende de hele minor werk je tevens aan je professionele ontwikkeling.

Leerdoelen

De minor bestaat uit vier modulen. De leerdoelen per module zijn als volgt:

 • Klantperspectief en ethiek
  Je leert met behulp van theoretische kennis, ethische reflectie en zelfkennis om hulpvragers de juiste vragen te stellen en blanco te luisteren. Je gebruikt de op deze manier verkregen informatie om het zorgproces vanuit klantperspectief in kaart te brengen, te analyseren en hierop te reflecteren.
 • Strategische zorgcontext
  Je kunt een professioneel gesprek voeren met een manager, directeur of beleidsadviseur van een zorg- of welzijnsinstelling over een actuele ontwikkeling in de zorgsector. Je leert met behulp van daarvoor aangereikte methoden en technieken in groepsverband een kritische beschouwing te geven op de strategie van een zorginstelling in relatie tot de context waarin deze opereert en de belangen van interne en externe stakeholders.
 • Zorglogistieke bedrijfsvoering 
  Je kunt een zorg- en welzijnsproces met bij de vraagstelling passende methoden en technieken in kaart brengen, analyseren en op basis daarvan verbetersuggesties doen die passen binnen de doelstelling 'het leveren van de juiste hulp, ondersteuning en/of zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon, op de juiste plaats tegen aanvaardbare kosten'.
 • Zorglogistieke adviesopdracht
  Je neemt deel aan praktijkgericht onderzoek in een zorg- of welzijnsinstelling en stelt onderbouwde adviezen op in antwoord op de vraagstelling van de opdrachtgever. Je maakt hierbij aantoonbaar gebruik van kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de modulen klantenperspectief & ethiek, zorglogistieke bedrijfsvoering en strategische Zorgcontext.

Modulen

 • klantperspectief en ethiek (5 EC)
 • strategische zorgcontext (5 EC)
 • zorglogistieke bedrijfsvoering (5 EC)
 • zorglogistieke Adviesopdracht (15 EC)

Voor wie?

De minor is interessant voor studenten van de volgende studierichtingen:

 • zorg en welzijn (bijvoorbeeld Verpleegkunde, Logopedie, Social Work)
 • operations management (bijvoorbeeld Logistiek & Economie, Logistics Engineering)
 • organisatiekunde (bijvoorbeeld Finance & Control (Bedrijfseconomie), Bedrijfskunde, Small Business en Retail Management, Human Resource Management)
 • andere geïnteresseerden op basis van toestemming van de toeleverende opleiding

Toetsing

Je maakt diverse individuele en groepsopdrachten. De opdrachten bundel je in een portfolio dat wordt beoordeeld. Daarnaast beoordelen we jouw adviesrapport. Tijdens lesdagen krijg je regelmatig feedback van jouw medestudenten en van docenten.

Literatuur

Tijdens de minor wordt gebruikgemaakt van de volgende, verplichte literatuur:

 • Verkooijen, L., Moeke, D. (2013). Bedrijfsvoering voor zorg en welzijn: de juiste zorg op het juiste moment. 1e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Verkooijen, L., Andel, J. van en Hoogland, J. (2018). Netwerkontwikkeling voor zorg en welzijn. Naar actieve participatie van burgers. 2e druk. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
 • Verkooijen, L., Ansem, Q. (2017). Werken in de halfde lijn. Sociaal werk in de wijk. Hoe doe je dat? 1e druk. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Hoek, J.W. et al. (2017). Kennismaken met LEAN. 2e druk. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Daarnaast krijg je ondersteunend materiaal aangereikt via de elektronische leeromgeving.

Rooster

De lesdag van de minor wordt gepland op één vaste dag in de week. De overige dagen besteed je voornamelijk aan zelfstudie en het maken van individuele en groepsopdrachten. Tijdens de lesdag wordt ondersteunende, verbredende of verdiepende kennis of praktijk aangeboden. Er is ook gelegenheid om alleen of in je groepje aan je opdrachten te werken onder begeleiding van een docent. Naast de vaste lesdag organiseren we op andere dagen af en toe ook andere verplichte activiteiten, zoals excursies, gastcolleges en/of een congresbezoek. In de tweede helft van de minor participeer je in praktijkonderzoek. Je moet hiervoor regelmatig op andere dagen afreizen naar een zorg- of welzijnsinstelling. Er is dus enige flexibiliteit nodig in jouw agenda.

Overige bijzonderheden

Locatie: Almere
Onderwijsperiode: semester 1
Niveau: gevorderd niveau bachelor
Aantal EC: 30
Onderwijsvorm: voltijd (duur 1 semester met 1 verplichte lesdag per week + een aantal aanvullende activiteiten)
Voertaal: Nederlands 
Instapeisen: aanbevolen voor derde- en vierdejaarsstudenten, minimaal propedeuse behaald
Selectieprocedure: maximaal 21 studenten per groep (we streven daarbij naar een gelijke verdeling van studenten uit genoemde studierichtingen (1/3 zorg en welzijn, 1/3 operations management, 1/3 organisatiekunde) en bij overschrijving hanteren we last-in-first-out)

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Henkjan de Jong, hj.de.jong@windesheimflevoland.nl.