Studeren bij Windesheim in Almere

Beroep, bezwaar en klacht

Soms gaat het anders dan je gehoopt had. Er zijn dan een aantal plekken waar je terechtkunt. Hieronder zie je waar je met welke vraag kunt aankloppen.

Op deze pagina lees je over:

- College van Beroep
- Geschillenadviescommissie
- Klachtenloket
- Ongewenste omgangsvormen 

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Het College van Beroep voor de Examens (CBE) oordeelt op grond van artikel 7.61, eerste lid, WHW over het beroep ingesteld tegen besluiten van examencommissies of examinatoren betreffende onder andere:

• Het studieadvies (voorheen BSA)
• Afwijzing verzoek extra tentamenkans
• Vaststelling aantal behaalde studiepunten
• Beschuldiging van fraude
• Afwijzing verzoek om vrijstelling
• Toelating tot examens
• Geldigheidsduur studieresultaten
• Afwijzing verzoek extra tentamens
• Beoordeling of cijfer

Contact: collegevanberoep@windesheim.nl

Geschillenadviescommissie (GAC)

De GAC (Geschillenadviescommissie) adviseert het College van Bestuur over bezwaren van studenten tegen beslissingen van bestuursorganen of medewerkers, genomen op grond van de WHW en daarop gebaseerde regelingen, anders dan die bedoeld in artikel 7.61 WHW.
Te denken valt aan:
• Uitschrijving wegens wanbetaling
• Afwijzing inschrijving opleiding
• Besluit van de commissie Profileringsfonds
• Restitutie collegegeld

Contact: geschillencommissie@windesheim.nl

Voor GAC- en CBE-zaken geldt:

Hoe dien ik een bezwaar of beroep in?

Bezwaar speelt zich af bij de GAC, beroep bij het CBE. Een bezwaarschrift of een beroepschrift kun je schriftelijk of per e-mail indienen bij het secretariaat van de GAC of het CBE (zie bovenstaand overzicht welk orgaan welk onderwerp behandelt). Voor contactgegevens kijk bovenaan deze pagina. Bezwaar- of beroepschriften met bijlagen op cd-rom worden niet geaccepteerd.

Wat moet er in ieder geval in het bezwaar- of beroepschrift staan?
- Naam, huisadres, woonplaats en studentnummer
- De vermelding van de opleiding waarvoor je bent/was ingeschreven
- (Mobiel) telefoonnummer en mailadres
- De dagtekening en ondertekening
- Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van je bezwaar (ofwel: waarom je het niet eens bent met de beslissing)
- Een zo nauwkeurig mogelijk omschreven vordering (ofwel: wat wil je van de verwerende partij)

Indien er gebruik wordt gemaakt van een gemachtigde moet er een ondertekende schriftelijke machtiging van belanghebbende meegestuurd worden.
Het indienen van een gezamenlijk beroep bij het CBE kan alleen als het beroepschrift door alle indieners ondertekend is en de afzonderlijke gepersonaliseerde besluiten zijn bijgevoegd.
Stuur een kopie van het besluit waartegen je bezwaar maakt of in beroep gaat mee met je bezwaar- of beroepschrift!

Advies decaan

Wij adviseren je om bij het instellen van bezwaar of beroep contact op te nemen met de decaan van jouw opleiding. De decaan kan je o.a. helpen bij vragen omtrent de bezwaar- of beroepsprocedure.

Termijn van indiening

De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan op de dag nadat het besluit aan betrokkene bekendgemaakt is. De datum van ontvangst door de GAC of het CBE is bepalend voor de vraag of het beroep of bezwaar tijdig is ingediend.

Procedures

Ontvangst bezwaar- of beroepschrift
Wanneer het bezwaar- of beroepschrift door de GAC of het CBE ontvangen is, wordt deze gecontroleerd op compleetheid en vervolgens in behandeling genomen.
Minnelijke schikking
Het bezwaar- of beroepschrift wordt met een begeleidende brief van de GAC of het CBE naar de verwerende partij gestuurd. De verwerende partij is verplicht in overleg met jou, de mogelijkheid tot minnelijk schikken te onderzoeken. Zowel jij als de decaan die aan jouw opleiding gekoppeld is, ontvangt een kopie van deze brief.
Wanneer er geen mogelijkheid tot minnelijk schikken blijkt te zijn, dient binnen een gestelde termijn (drie weken) de verwerende partij een verweerschrift in bij de GAC of het CBE. Jij en jouw decaan ontvangen een kopie van dit verweerschrift.
Uitnodiging zitting
Een week voor de zitting wordt de uitnodiging per post toegestuurd. Tijdens de zitting krijg je de gelegenheid jouw bezwaar of beroep mondeling toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. Ook de verwerende partij wordt voor de zitting uitgenodigd. Je bent overigens niet verplicht te verschijnen.
Het definitieve tijdstip van de zitting wordt uiterlijk een dag van tevoren per e-mail – indien niet mogelijk per telefoon – doorgegeven.
Uitspraak
Na de zitting beraadt de GAC/het CBE zich. Bij beroepzaken neemt het CBE een besluit en bij GAC-zaken stuurt de GAC een advies naar het CvB, dat vervolgens een besluit neemt. Het besluit, de uitspraak, volgt dan binnen enkele weken per post.

Pro-formabezwaar/beroep

Het is mogelijk een pro-formabezwaar/beroep in te stellen. Hiermee kun je de bezwaar- of beroepstermijn veiligstellen. Nadere gronden worden dan later ingediend. Je ontvangt na het indienen van het pro-forma bezwaar/beroep een brief van de GAC of het CBE waarin een termijn gesteld wordt voor het indienen van andere gronden. Indien de gronden van het bezwaar/beroep niet voor die datum ontvangen zijn, is het mogelijk dat het bezwaar/beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Zittingsdata

De GAC en het CBE houden gemiddeld eens per vier weken zitting. Nadat je bezwaar of beroep is ontvangen, geeft de GAC of het CBE de verwerende partij een wettelijke termijn van drie weken om te kijken of er minnelijk geschikt kan worden. Als geen minnelijke schikking is bereikt moet de verwerende partij een verweerschrift aanleveren. De zitting waarin jouw zaak wordt behandeld, volgt over het algemeen op de eerstkomende zitting ná die periode van drie weken. Voor de exacte datum waarop de zitting plaatsvindt, kun je contact opnemen met het secretariaat van de GAC of het CBE via de contactgegevens die zijn te vinden bovenaan deze pagina.

Klachtenloket

Het klachtenloket zorgt voor een juiste administratieve vastlegging en doorverwijzing van door studenten ingediende klachten en zendt de klacht naar het daartoe bevoegde orgaan. Het doel achter dit klachtenloket is studenten een eenduidige toegang te geven tot de verschillende organen en regelingen met betrekking tot de rechtsbescherming studenten, zoals bedoeld in artikel 7:59a lid 1 WHW.

Wanneer de klacht een beroep voor het College van Beroep betreft, wordt deze doorgestuurd naar het College van Beroep. Wanneer de klacht een bezwaar voor de Geschillenadviescommissie betreft, wordt deze ook doorgestuurd. Hoort jouw klacht niet thuis bij het College van Beroep of de Geschillenadviescommissie, dan wordt de klacht behandeld door de directeur of de klachtencommissie van de opleiding waar je als student staat ingeschreven. De directeur kan de klacht zelf oplossen of ter behandeling voorleggen aan de klachtencommissie.

Te denken valt aan: 
- Voorlichting van opleiding
- Termijnoverschrijding uitslag tentamens 
- Cijferadministratie
- Bejegening door docenten
- Omstandigheden tijdens tentamens

 

Hoe dien ik een klacht in?

Je dient een klacht in bij het digitale klachtenloket van Windesheim of per post.
Kijk voor de contactgegevens hieronder.
Wat moet er in ieder geval in de klachtenbrief staan?
- je naam, huisadres, woonplaats en studentnummer alsmede de vermelding van de opleiding waarvoor je bent/was ingeschreven
- de dagtekening
- een duidelijke omschrijving van de klacht
- Stuur een ingevuld klachtenformulier mee met je klacht, te vinden in de rechter kantlijn van deze pagina.

Advies decaan

Voordat je een klacht indient, is het verstandig om je decaan te raadplegen voor onafhankelijk advies.

Bezwaartermijn

Er is geen termijn voor het indienen van een klacht die doorgestuurd wordt naar de klachtencommissie van de opleiding. Wel is het aan te bevelen niet te lang te wachten met het indienen van een klacht.
Als de klacht een bezwaar of beroep is die wordt doorgestuurd naar de Geschillenadviescommissie of het College van Beroep, gelden de specifiek voor deze commissie vastgestelde termijnen.

Beknopte procedure-omschrijving

Op grond van het uitvoeringsreglement klachtenloket wordt je klacht doorgestuurd naar het College van Beroep voor de examens of de Geschillenadviescommissie, of in geval de klacht niet valt onder de bevoegdheid van deze organen, naar de directeur van de opleiding waar je als student voor ingeschreven bent. De directeur kan de klacht zelf oplossen of ter behandeling voorleggen aan de betreffende klachtencommissie van de opleiding.
Om een zorgvuldige procedure te kunnen doorlopen, streven de directeur en de klachtencommissie naar een termijn van 6 weken voor het afhandelen van de klacht. Soms is het niet mogelijk om binnen deze termijn tot een antwoord te komen. In dat geval word je daarover geïnformeerd.
Het is mogelijk dat de klacht schriftelijk wordt afgehandeld, maar het kan ook zijn dat je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting.

Contact: klachtenloket@windesheim.nl

Ongewenste omgangsvormen

Pesten, treiteren, roddelen, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn allemaal voorbeelden van ongewenste omgangsvormen, ongewenst gedrag dus. Heb jij hier last van en ervaar je dit gedrag als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend? Er zijn bij Windesheim vertrouwenspersonen die voor je klaarstaan wanneer jij te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen.
De vertrouwenspersonen ondersteunen en adviseren je over de manier waarop je de ongewenste omgangsvormen kunt laten stoppen. Zij helpen je ook als je een officiële klacht wilt indienen. Zie ook de Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen (pdf).

Contact: vertrouwenspersonen@windesheim.nl