Studenten wandelen samen

Honoursstudenten presenteren aanbevelingen Oosterwold

Hoe kan het gebiedsteam Oosterwold zijn communicatiemix verbeteren en daarmee bijdragen aan een succesvolle samenleving in Oosterwold?

Dat was de hoofdvraag waarmee zestien studenten van het Honours Programme van Windesheim Flevoland op verzoek van het team Oosterwold afgelopen studiejaar aan de slag zijn gegaan. Een brede opdracht waarvoor niet één pasklaar antwoord bestaat. Door een combinatie van literatuuronderzoek en het verzamelen van informatie via een enquête onder Oosterwolders, kwamen de studenten uiteindelijk tot verfrissende aanbevelingen.

Wat is oosterwold?

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare met ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt. In dit gebied wordt gestreefd naar een rijke variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen. De ontwikkeling van Oosterwold is geen gedetailleerd uitbreidingsplan, zoals dat in de Nederlandse stedenbouw gebruikelijk is, maar een raamwerk dat particuliere initiatieven mogelijk maakt. Men streeft naar een organische ontwikkeling, met de uitnodiging aan initiatiefnemers om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen.

Online platform

Voor Oosterwold zijn veel verschillende communicatiekanalen en bronnen beschikbaar, concludeerden de studenten. Hierdoor kan het voor (nieuwe) initiatiefnemers lastig zijn om een antwoord op hun vragen te vinden. Uit het onderzoek naar de huidige informatievoorziening bleek dat initiatiefnemers behoefte hebben aan één centraal informatiepunt. De studenten raden aan om de huidige website maakoosterwold.nl (of de nieuwe door bewoners geïnitieerde site OosterwoldOntkiemt.nl) toegankelijker te maken door een online platform toe te voegen met zoekoptie, marktplein en chatbox.

Een online platform is een besloten applicatie voor initiatiefnemers. Via een ‘Who knows who’-applicatie kunnen initiatiefnemers met behulp van een zoekbalk gemakkelijk met elkaar in contact komen en elkaar helpen met bijvoorbeeld de bouw van een huis en alles wat daarbij komt kijken. Vaak weet een buur meer dan je denkt en kun je met een kleine vraag sneller geholpen worden.

Het platform biedt ook een marktplein voor vraag en aanbod van producten en diensten. Hier kun je de lokale stadslandbouwproducten (ver)kopen of je dienst als bijvoorbeeld tuinman, loodgieter, jurist of schilder aanbieden. Verder kan aan het online systeem een privé chatbox worden toegevoegd om een-op-een informatie uit te wisselen.

Ideale samenleving

Naast het bieden van technische oplossingen, hadden de studenten ook aanbevelingen die een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle samenleving in Oosterwold.

Besluit- of bestuursorgaan:
Nu er steeds meer bewoners zijn in Oosterwold is het nodig dat bewoners onderling en met het gebiedsteam Oosterwold goed kunnen samenwerken. In de enquête geven initiatiefnemers aan dat ze behoefte hebben aan een besluit- of bestuursorgaan. De studenten adviseren daarom een raad in te stellen, een flexibel orgaan dat om het jaar wisselt van leden. De leden worden per straat gekozen en op den duur per wijk, wanneer Oosterwold groot genoeg is. De raad baseert zijn advies op basis van aanbevelingen van experts uit Oosterwold of daarbuiten. De oplossingen worden indien nodig gefilterd tot twee à drie opties. Bewoners kunnen na publicatie hun stem uitbrengen.

Ideeënbox:
Om problemen of dilemma’s aan het licht te brengen kan een ideeënbox de oplossing zijn. Dat kan een fysieke box zijn op verschillende plekken in Oosterwold: een e-mailadres of een app met filterfuncties die het makkelijker maken om onderscheid te maken tussen dilemma’s.

Van individueel naar collectief

De tien ontwikkelprincipes, zoals beschreven in de intergemeentelijke structuurvisie, bieden veel ruimte voor eigen invulling door initiatiefnemers. Zonder afstemming tussen bewoners kan de individuele uitleg en invulling zorgen voor onduidelijkheid en zelfs conflicten tussen de bewoners. Om dit te voorkomen raden de studenten aan dat initiatiefnemers zelf de tien spelregels – ofwel ontwikkelprincipes – concreter maken. Deze afstemming van de spelregels hoeft niet plaats te vinden in lange vergaderingen zolang alle initiatiefnemers maar weten wat er gaande is. Een simpele afstemming kan al via een appje of belletje of bijvoorbeeld een periodieke nieuwsbrief. De invulling hiervan is aan de bewoners zelf.

Ook het gebiedsteam zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het bevorderen van de samenwerking tussen de initiatiefnemers. Dat kan bijvoorbeeld door bijeenkomsten te faciliteren, zoals afgelopen halfjaar over zelfbeheer. Ook zou het gebiedsteam tijdelijk een centrale kavel aan kunnen wijzen voor community-evenementen (oogstfeest, speeltuin enzovoort) en wellicht de bouw van een gemeenschappelijk gebouw. Hier kunnen bewoners samenkomen voor informatie-uitwisseling, vergaderingen en evenementen. Het team Oosterwold heeft hierbij een stimulerende en faciliterende rol zonder dat het de regie overneemt.

Studenten Honours ProgrammeLeerzame ervaring

De Honoursstudenten vonden de opdracht leerzaam en vooral een bijzondere ervaring. “Omdat je vanuit verschillende studierichtingen – van logopedie, management tot technische bedrijfskunde – samenwerkt, leer je op diverse manieren naar een opdracht kijken. We hebben onderzoek gedaan in direct contact met het team Oosterwold en de Oosterwolders. Het is mooi om te werken aan een opdracht waarmee je uiteindelijk een bijdrage kunt leveren aan deze bijzondere gebiedsontwikkeling.”

Met deze rijke opbrengst kunnen initiatiefnemers en het team Oosterwold verder aan de slag.

Honours Programme New Towns

Het Honours Programme New Towns van Windesheim Flevoland is een programma dat studenten die meer kunnen en meer willen, naast hun reguliere studie kunnen volgen. De huidige groep bestaat uit zestien studenten van veertien verschillende studierichtingen. De studenten werken in een interdisciplinaire setting aan zogenaamde ‘Wicked Problems’. Door gebruik te maken van de verschillende perspectieven proberen de studenten hier mooie oplossingen voor te creëren.