Voorkant pand Flevoland tekst: op de hoogte blijven

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van het College van Bestuur van Windesheim.

De taken van de Raad van Toezicht liggen vast in de statuten van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim en in het reglement van de Raad van Toezicht. In het toezicht- en toetsingskader heeft de Raad van Toezicht uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden.

Benoeming leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De leden worden benoemd en herbenoemd door de Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. Herbenoeming van het lid dat is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad behoeft voorafgaande instemming van de Centrale Medezeggenschapsraad.

Bij (her)benoemingen tot lid van de Raad van Toezicht van Windesheim op of na 1 januari 2013 wordt voorafgaand aan de (her)benoeming getoetst of het aantal toegestane toezichthoudende functies in overeenstemming is met de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Bestuur en Toezicht.

Leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Windesheim kent vijf leden. Op basis van hun specifieke expertises zijn de volgende personen benoemd: Peter den Oudsten (voorzitter), professor dr. ir. Bert Bruggink, Margreeth Kasper de Kroon MM&I, mr. Gerrit van Munster en ir. Erica Schaper MBA.

Peter den Oudsten, voorzitter

Peter den Oudsten voorzitter Raad van Toezicht WindesheimVoorzitter Peter den Oudsten (1951, NL) neemt per 1 januari 2014 zitting in de Raad van Toezicht. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.

Den Oudsten begon zijn loopbaan in 1975 als ambtenaar bij de gemeente Enschede op de afdeling voorlichting. Hier was hij vanaf 1979 plaatsvervangend hoofd. In 1984 trad hij aan als hoofd in- en externe betrekkingen bij het Provinciaal Energiebedrijf Friesland, dat later verder ging als onderdeel van Nuon. In 1991 stapte hij over naar Royal Friesland Food om hoofd corporate communications te worden.

In 1997 ging Den Oudsten in Leeuwarden als wethouder aan de slag en van juli 1998 tot maart 1999 was hij er waarnemend burgemeester. Na deze periode werd hij in 2001 benoemd als burgemeester van Meppel. Vervolgens was Den Oudsten van 1 mei 2005 tot 1 januari 2015 burgemeester van Enschede. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Voorzitter raad van toezicht Waardering en Erkenning Politie

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Bert Bruggink

Bert Bruggink Lid Raad van ToezichtProfessor dr. ir. Bert Bruggink (1963, NL) is  sinds 1 januari 2012 lid van de Raad van Toezicht.

De heer Bruggink is sinds 1986 werkzaam bij de Rabobank. Hij startte zijn loopbaan op de afdeling Centrale Administratie en Bestuurlijke Informatie. In 1988 ging hij als senior medewerker stafeenheid ABI-WAB (Administratie en Bestuurlijke Informatie van het Werkgebied Aangesloten Banken) aan de slag. In 1994 werd Bruggink benoemd tot hoofd stafeenheid Control Centraal Bankbedrijf, later Control Rabobank International. In 1998 trad hij aan als hoofd van het directoraat Control Rabobank Groep. Van 2004 tot eind 2015 was Bruggink lid van de raad van bestuur, als Chief Financial Risk Officer. Sinds 1 januari 2016 is hij werkzaam als adviseur van dit bestuur.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Voorzitter Raad van Commissarissen Robeco
Lid Raad van Commissarissen FMO

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Voorzitter bestuur Rabobank Pensioenfonds
Hoogleraar Universiteit Twente

Margreeth Kasper de Kroon

Margreeth Kasper de Kroon Lid Raad van ToezichtMargreeth Kasper de Kroon MM&I (1963, NL) maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van de Raad van Toezicht. 

Mevrouw Kasper de Kroon is sinds juni 2012 voorzitter van de raad van bestuur van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Zij startte haar loopbaan in de zorg in 1982 als Z-verpleegkundige op Groot-Schuylenburg te Apeldoorn. Tussen 1986 en 1991 doceerde zij verpleegkunde bij het Hietveld van Stichting Hoogeland-Hullenoord en bij Stichting Philadelphia Zorg. Bij laatstgenoemde stichting was zij tevens coördinator ethische vraagstukken. In de periode 1991-1998 heeft Kasper de Kroon managementfuncties bekleed bij de IJsselmeerziekenhuizen en ROC Flevopoort. Van 1998 tot 2000 was ze werkzaam als adviseur gehandicaptenzorg bij Groene Land verzekeringen. In 2000 vervolgde Kasper de Kroon haar loopbaan bij Achmea. Hier heeft ze tot medio 2012 verschillende functies bekleed, waaronder regiomanager Flevoland, manager landelijke inkoop divisie zorg en directeur zorginkoop. In 2012 maakte Kasper de Kroon de overstap naar Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Geen

Overige toezichthoudende functies:
Lid van de Raad van Toezicht Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Overige nevenactiviteiten:
Geen

Gerrit van Munster

Gerrit van Munster Lid Raad van ToezichtMr. Gerrit van Munster (1963, NL) is sinds 1 januari 2012 lid van de Raad van Toezicht.

Van Munster is een ervaren P&O directeur, met ervaring in het bouwen van P&O organisaties in zowel sterk groeiende als grote wereldwijd opererende bedrijven. Van 1986 tot 2000 heeft hij diverse functies binnen Baan Company N.V. bekleed, waaronder director human resources en senior vice president human resources. In 2000 heeft Van Munster VMCI Group BV opgericht, waarvan hij thans nog directeur is. Van 2004 tot 2008 was Van Munster executive vice president human resources en secretaris van de raad van commissarissen van Getronics N.V. Sinds 2013 is hij directeur van Blue Capital Management B.V, waarvan hij tevens mede-oprichter is.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Lid van de Raad van Commissarissen van Broekhuis Holding

Overige toezichthoudende functies:
Geen

Overige nevenactiviteiten:
Lid van de adviesraad van EuroDev
Voorzitter algemene kerkenraad Hervormde Gemeente (PKN) Rijssen

Erica Schaper

Lid van de Raad van Toezicht Hogeschool Windesheim Erica Schaper ir. Erica Schaper MBA (1966, NL) is sinds 1 januari 2016 lid van de Raad van Toezicht. Zij is benoemd op voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad.
Mevrouw Schaper is sinds 2014 algemeen directeur van het FNV. Van 1991 tot 1994 was Schaper werkzaam als beleidsmedewerker voorlichting en PR bij het Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw. Vervolgens was ze tot 1998 secretaris van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt. In 1998 maakte ze de overstap naar FNV Formaat, waar ze unitmanager en algemeen directeur was. In 2004 werd Schaper benoemd tot algemeen directeur van de Hogeschool van Hall Larenstein. Van januari 2010 tot oktober 2013 was ze voorzitter van het College van Bestuur van De Nieuwe Veste (halftime). In de periode 2008 - 2014 was ze directeur-eigenaar van Schaper Interim Management. Voor diverse opdrachtgevers, waaronder onderwijsinstellingen, heeft ze vanuit dit bureau werkzaamheden verricht op het vlak van executive interim management, advies en coaching.

Nevenfuncties:

Toezichthoudende functies die vallen onder de werking van de per 1 januari 2013 van kracht geworden Wet Bestuur en Toezicht:
Voorzitter Raad van Toezicht Yulius

Overige toezichthoudende functies:
Voorzitter Raad van Toezicht De Kleine Prins

Overige nevenactiviteiten:
Geen

 
Secretaris van de Raad van Toezicht is mevrouw drs. A.H. Metzelaar.

Lees de profielschets Raad van Toezicht

Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht

Commissies Raad van Toezicht

Binnen de Raad van Toezicht functioneren een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De taken en werkwijze van deze commissies zijn vastgelegd in reglementen. De auditcommissie wordt gevormd door prof. dr. ir. Bert Bruggink en Margreeth Kasper De Kroon MM&I. De remuneratiecommissie bestaat uit Peter den Oudsten en mr. Gerrit van Munster.

Reglement Auditcommissie

Reglement Remuneratiecommissie