Verlicht gebouw Windesheim in Almere

Privacystatement

Windesheim neemt jouw privacy uiterst serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van potentiële studenten, relaties en bezoekers. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van de Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim, Campus 2, 8017 CA Zwolle.

Verwerking van persoonsgegevens

Windesheim verzamelt jouw persoonsgegevens via telefoon, (online) aanvraagformulieren, (online) aanmeldformulieren en op andere manieren. Met jouw toestemming gebruiken wij de verzamelde gegevens om je te benaderen over opleidingsmogelijkheden op Windesheim. Stel je het niet langer op prijs om deze informatie te ontvangen? Meld je dan af door het sturen van een mail naar info@windesheim.nl.

Ben je geabonneerd op onze e-mailnieuwsbrief dan heb je de mogelijkheid om via de nieuwsbrief je gegevens te wijzigen of je hiervoor af te melden.
Heb je je aangemeld voor een activiteit, evenement of een vergelijkbare bijeenkomst, of maak je gebruik van een app die door Windesheim is ontwikkeld? In dat geval gebruiken we jouw gegevens uitsluitend voor het desbetreffende doel, waaronder onze bedrijfsvoering, de communicatie rondom de activiteit, het uitvoeren en evalueren van de activiteit, facturering en de  financiële verantwoording. 

Uiterlijk binnen 2 jaar na het vervallen van het doel verwijderen wij jouw gegevens, tenzij er een langere wettelijke bewaarplicht op rust of jij toestemming hebt gegeven voor langere verwerking.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens stellen wij niet beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt. 

Uw rechten

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en kunt zo nodig Windesheim verzoeken om je gegevens te corrigeren, te verwijderen of te laten afschermen voor verder gebruik. Ook staat het je te allen tijde vrij eerder gegeven toestemming voor verwerking weer in te trekken. Een verzoek tot inzage kun je richten aan de onderwijs jurist (onderwijsjuristen@windesheim.nl). 

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 
Windesheim 
Campus 2 
8017 CA Zwolle 
0900 – 8899 
info@windesheim.nl

Windesheim beschikt over een eigen Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Klachten kun je aan de FG richten.

A.M.Polderdijk-Rijntjes

FG@windesheim.nl

 

Privacy statement voor studenten

Bij hogeschool Windesheim verwerken we veel persoonsgegevens van studenten. Om onze studenten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces, wisselen we gegevens ook uit tussen diverse partijen (bv docenten) en systemen. Windesheim hecht er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor de student inzichtelijk is waar zijn gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang toe heeft. Het privacy statement verschaft hierin inzicht.

Opslag en verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Dit moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren omdat misbruik van persoonsgegevens niet alleen grote schade kan berokkenen aan studenten, medewerkers en andere betrokkenen maar ook aan de hogeschool zelf. Bij Windesheim vinden we het dan ook belangrijk dat we de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, goed beschermen en gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. Het op een juiste manier verwerken van persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Windesheim. Daarnaast is ook iedere individuele medewerker en student verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met andermans persoonsgegevens.

Windesheim heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd die belast is met het houden van intern toezicht op de naleving van de geldende privacywetgeving en daarnaast ook advies geeft. De functionaris gegevensbescherming is Anita Polderdijk. Zij is bereikbaar via e-mail FG@windesheim.nl.

Om de informatie voor studenten overzichtelijke te houden wordt dit statement op de sharenetpagina van het studentenstatuut geplaatst, hoewel dit statement geen onderdeel uitmaakt van het studentenstatuut.

Doeleinden en grondslag
We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je je bij ons hebt ingeschreven voor een hbo-opleiding. Windesheim verwerkt jouw gegevens om goed onderwijs te kunnen leveren, jouw studievoortgang te kunnen volgen en jou optimaal te kunnen begeleiden in jouw leerproces. Daarbij verwerken we alleen gegevens die ter zake dienend zijn of nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Gegevens die jij in vertrouwen deelt, mogen alleen met jouw toestemming verwerkt of verder gedeeld worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens over een functiebeperking. Zie hiervoor ook de ‘Gedragscode studentendecanaat’ (besluit 2017-018).

Om informatieveiligheid en een goed functioneren van onze systemen te kunnen realiseren, controleren we ook het gebruik van onze ICT-faciliteiten. Hoe dit gebeurt en op welke wijze we deze gegevens op individueel niveau mogen benaderen, is vastgelegd in de 'integriteitscode voor ICT medewerkers' en het 'ICT-reglement voor studenten'. Dit reglement is ook van toepassing op cursisten.

Toegang tot persoonsgegevens
Voor toegang tot gegevens hanteert Windesheim het need-to-know principe. De toegang beperkt zich tot de gegevens die personen nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke taak.
Er zijn o.a. verschillende autorisatieprofielen voor personen die zich bezighouden met de studentenadministratie, het geven van onderwijs en het begeleiden van studenten. Zo hebben bv. docenten alleen toegang tot gegevens van de studenten aan wie zij zelf lesgeven.

Windesheim stelt voor medewerkers, studenten en cursisten een adresboek beschikbaar met de Windesheim-emailadressen van studenten, cursisten en medewerkers van Windesheim. Jij bepaalt zelf welke andere informatie je via dit adresboek beschikbaar wilt stellen.

Alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de (onderwijs)overeenkomst die je met ons hebt, of om te voldoen aan een wettelijke plicht, kan het zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan anderen. Organisaties waar wij persoonsgegevens mee uitwisselen zijn onder meer:
- De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
- Ministerie OC&W
- Inspectie voor het Hoger Onderwijs
- Overheidsinstellingen
- Gemeenten
- Belastingdienst
- Studiekeuze123 ten behoeve van de Nationale Studenten Enquête (NSE)
- Stagebieders
- Studie- en studentenverenigingen
- Partnerinstellingen in binnen- en buitenland (buitenlandstudie en -stage)
- De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) ten behoeve van verblijfsvergunningsplichtige studenten

Windesheim verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden in landen buiten de Europese Unie (derde landen) als de ontvanger of het ontvangende land een passend beschermingsniveau kan waarborgen. Als passend beschermingsniveau hanteert Windesheim:
• De algemene lijst van landen met passend beschermingsniveau gepubliceerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie volg deze link.
• EU-VS-Privacy shield voor bedrijven in de Verenigde Staten, gepubliceerd door de Europese Commissie i.s.m. de US Department of Commerce. Voor meer informatie volg deze link.

Windesheim verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden in landen zonder passend beschermingsniveau wanneer dit in het kader van een buitenlandstudie of -stage noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Windesheim. Wij informeren je over de informatie die we uitwisselen.

Bewaartermijnen
Windesheim bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerder genoemde doelen te realiseren. Windesheim vernietigt de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn, tenzij de gegevens bedoeld zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. In het laatste geval archiveren wij de gegevens. Windesheim hanteert de 'Selectielijst Hogescholen' als uitgangspunt voor de bewaar- en vernietigingstermijnen.

Wanneer verwerking van een persoonsgegeven plaatsvindt op basis van jouw toestemming dan heb je altijd het recht om je toestemming in te trekken. In zo’n geval zal het gegeven alleen nog verwerkt worden om aan een wettelijke plicht te voldoen. Bestaat zo’n plicht niet dan wordt het gegeven verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten m.b.t. je persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van deze rechten, neem dan contact op met de onderwijsjuristen van Windesheim via e-mail onderwijsjuristen@windesheim.nl. Je kunt langs die weg ook direct een verzoek indienen.
Ben je van mening dat Windesheim in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dien dan een schriftelijke klacht in bij het Klachtenloket (klachtenloket@windesheim.nl). Levert een klacht niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement voor cursisten

Bij hogeschool Windesheim verwerken we veel persoonsgegevens van cursisten. Om onze cursisten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en begeleiden in hun leerproces, wisselen we gegevens ook uit tussen diverse partijen (bv docenten) en systemen. Windesheim hecht er waarde aan dat het delen van informatie op zorgvuldige wijze gebeurt en dat het voor de cursist inzichtelijk is waar zijn gegevens voor worden gebruikt en wie daar toegang toe heeft. Het privacy statement verschaft hierin inzicht.

Opslag en verwerking van persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen. Dit moet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren omdat misbruik van persoonsgegevens niet alleen grote schade kan berokkenen aan cursisten, medewerkers en andere betrokkenen maar ook aan de hogeschool zelf. Bij Windesheim vinden we het dan ook belangrijk dat we de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, goed beschermen en gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld. Het op een juiste manier verwerken van persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Windesheim. Daarnaast is ook iedere individuele medewerker en cursist verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met andermans persoonsgegevens.

Windesheim heeft een functionaris gegevensbescherming benoemd die belast is met het houden van intern toezicht op de naleving van de geldende privacywetgeving en daarnaast ook advies geeft. De functionaris gegevensbescherming is Anita Polderdijk. Zij is bereikbaar via e-mail FG@windesheim.nl.

Doeleinden en grondslag
We verwerken jouw persoonsgegevens omdat je een cursusovereenkomst hebt afgesloten met Windesheim. Windesheim verwerkt jouw gegevens om goed onderwijs te kunnen leveren, jouw cursusvoortgang te kunnen volgen en jou optimaal te kunnen begeleiden in jouw leerproces. Daarbij verwerken we alleen gegevens die ter zake dienend zijn of nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Om informatieveiligheid en een goed functioneren van onze systemen te kunnen realiseren, controleren we ook het gebruik van onze ICT-faciliteiten. Hoe dit gebeurt en op welke wijze we deze gegevens op individueel niveau mogen benaderen, is vastgelegd in de 'integriteitscode voor ICT medewerkers' en het 'ICT-reglement voor studenten'. Dit reglement is ook van toepassing op cursisten.

Toegang tot persoonsgegevens
Voor toegang tot gegevens hanteert Windesheim het need-to-know principe. De toegang beperkt zich tot de gegevens die personen nodig hebben voor het uitvoeren van hun specifieke taak.
Er zijn o.a. verschillende autorisatieprofielen voor personen die zich bezighouden met de cursistenadministratie, het geven van onderwijs en het begeleiden van cursisten. Zo hebben bv. docenten alleen toegang tot gegevens van de cursisten aan wie zij zelf lesgeven.

Windesheim stelt voor medewerkers, studenten en cursisten een adresboek beschikbaar met de Windesheim-emailadressen van studenten, cursisten en medewerkers van Windesheim. Jij bepaalt zelf welke andere informatie je via dit adresboek beschikbaar wilt stellen.

Verstrekking aan derden
Windesheim stelt geen gegevens beschikbaar aan derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar gemaakt.

Bewaartermijnen
Windesheim bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de eerder genoemde doelen te realiseren. Windesheim vernietigt de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn, tenzij de gegevens bedoeld zijn voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. In het laatste geval archiveren wij de gegevens. Windesheim hanteert de 'Selectielijst Hogescholen' als uitgangspunt voor de bewaar- en vernietigingstermijnen.

Wanneer verwerking van een persoonsgegeven plaatsvindt op basis van jouw toestemming dan heb je altijd het recht om je toestemming in te trekken. In zo’n geval zal het gegeven alleen nog verwerkt worden om aan een wettelijke plicht te voldoen. Bestaat zo’n plicht niet dan wordt het gegeven verwijderd.

Jouw rechten
Je hebt verschillende rechten m.b.t. je persoonsgegevens: recht op inzage, rectificatie, verwijdering, afscherming, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van deze rechten, neem dan contact op met de onderwijsjuristen van Windesheim via e-mail onderwijsjuristen@windesheim.nl. Je kunt langs die weg ook direct een verzoek indienen.

Ben je van mening dat Windesheim in het algemeen niet correct handelt bij de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dien dan een schriftelijke klacht in bij de functionaris voor gegevensbescherming (FG@windesheim.nl). Levert een klacht niet het gewenste resultaat op? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen van dit privacybeleid

Windesheim houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 januari 2019.

Privacy statement van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van Windesheim zijn verbonden. Windesheim aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.