Header Ad Pedagogisch Educatief Professional

Pedagogisch Educatief Professional Ad deeltijd Inhoud opleiding

Je begeleidt groepen jonge kinderen, maar je leert in de Ad Pedagogisch Educatief Professional ook hoe je ontwikkelkansen en achterstanden signaleert, collega’s coacht en onderwijs en opvang verbindt.

Jaar 1 van de Ad-opleiding Pedagogisch Educatief Professional

SpelbegeleidingHet studieprogramma van de Ad Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) is ontwikkeld in samenspraak met basisscholen, de kinderopvang en het ROC van Flevoland. In deze opleiding kom je van alles te weten over de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 8 jaar bij het vak ontwikkelingspsychologie van het jonge kind. Daarbij is het belangrijk om goed te leren kijken en luisteren naar kinderen.

Je volgt onder meer een training in observeren. Je leert je waarnemingen te koppelen aan de ontwikkeling. Zo signaleer je bijvoorbeeld kansen voor taalontwikkeling. Daarom is het ook belangrijk dat je eigen taalvaardigheid goed is. Je volgt taalonderwijs en je maakt een taaltoets, net als op de Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo). Ook krijg je onderwijs in interculturele communicatie. Voorbereiding op de rekentoets staat eveneens op het programma.  

Leren door spel

Kinderen leren onder meer door spel. Jij leert leeromgevingen ontwerpen en inrichten voor jonge kinderen, bijvoorbeeld de diverse hoeken in de klas. Je leert hoe je kinderen begeleidt, maar ook hoe je andere begeleiders kunt coachen, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daarbij is interactie tussen kinderen onderling en tussen jou en het kind belangrijk. Je kunt kiezen uit studieonderdelen, zoals muziek maken, sporten met kinderen en gezond eten. Je volgt een training speltechnieken en leert ook hoe je drama, jongleren, creatief schrijven, outdoor education en theatersport inzet. Windesheim doet veel onderzoek naar leren door spel. Als je dat interessant vindt, kun je hieraan meedoen. 

Later is er ook aandacht voor het verbeteren van de relatie en samenwerking met ouders en verzorgers en andere betrokkenen, zoals in de voorschoolse educatie en kinderopvang. Je oefent bijvoorbeeld met het voeren van oudergesprekken en leert multidisciplinair te werken. 

Comakership en stage

De kennis die je aangereikt krijgt, oefen je binnen werktijd op je werkplek. Ook voer je praktijkopdrachten uit. We noemen dit Comakerships.

Lees meer over Comakerships

Jaar 2: kies je profiel

Aan het eind van het eerste jaar van de Ad Pedagogisch Educatief Professional kies je een van de twee uitstroomprofielen:

  • Kind & Gezin 
  • Kind & School 

In het tweede jaar volg je vakken en trainingen die horen bij het door jou gekozen profiel. Het profiel Kind & Gezin is gericht op de zorg en opvoeding van het jonge kind. Er komen complexe opvoedingsvraagstukken aan bod. Je volgt de training coaching in gezin en opvoeding. 

Bij het profiel Kind & School verdiep je je in de basisschoolperiode en de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind in voor- en vroegschoolse educatie. Je volgt bijvoorbeeld een training in ‘positive behaviour support’ (PBS), een methode om goed gedrag te leren. 

Ook verdiep je je in de samenwerking met andere professionals. Je volgt vakken als beleid en organisatie en teamontwikkeling. Het is belangrijk dat je alle belangen kunt verbinden, bijvoorbeeld als je aan de slag gaat als HBO Pedagogisch Beleidsmedewerker. Je observatievaardigheden zet je ook in om je handelen of dat van je teamleden in je rol als bijvoorbeeld pedagogisch coach te kunnen sturen én te kunnen verbeteren. 

Ook in het tweede jaar voer je Comakerships uit op je werkplek. Aan het eind van dit jaar studeer je af met een afstudeer-Comakership. 

Studentbegeleiding

De begeleiding tijdens deze sterk praktijkgerichte Ad is intensiever dan wanneer je een bacheloropleiding volgt. Dit doen we om de overgang naar het hbo beter te laten verlopen. Er zijn meer contacturen en je krijgt hulp bij de vraag hoe je de theorie aan de praktijk koppelt.

Deze opleiding is in september 2018 gestart onder de naam Pedagogisch Educatief Medewerker. De naam is gewijzigd in Pedagogisch Educatief Professional.